Disclaimer SUG        Versie: 1.0        Telma

Disclaimer SUG

Inhoud

 1. Definities
 2. Algemene informatie
 3. Gebruiksvoorwaarden
 4. a)Games en Diensten
 5. Gebruik
 6. Voorwaarden
 7. Licentie
 8. b)Toestel
 9. Intellectuele eigendomsrechten
 10. a)De website
 11. b)Games
 12. Hyperlinks
 13. Diensten van derden
 14. Aansprakelijkheid
 15. Veiligheid & Beschikbaarheid van de Website
 16. Privacy
 17. a)Verwerking persoonsgegevens
 18. Welke persoonsgegevens
 19. Voor welke doeleinden
 20. Doorgifte persoonsgegevens
 21. b)Duur van de bewaring van de gegevens
 22. c)Vertrouwelijkheid en veiligheid
 23. d)Toegang tot uw persoonsgegevens
 24. e)Anonieme gegevens
 25. Cookies
 26. Wijzigingen aan de Website en/of de Disclaimer
 27. Varia
 28. Contact
 29. Toepasselijk recht

Versie: 1.0

Datum: 1 september 2016

Definities

In deze Disclaimer wordt verstaan onder:

 1. Telma: De vereniging Telma en haar rechtsopvolgers, op heden gevestigd te Koningin Elisabethlaan 45, 9000 Gent vennootschap in oprichting.
 2. Bezoeker: Elke fysieke persoon die gebruik maakt van de Website.
 3. Diensten: Alle software, applicaties, tools, games en dergelijke die worden aangeboden of uitgebaat als dienst door Telma via de Website.
 4. Games: Alle Diensten waarvoor het nemen van een licentie tegen vergoeding vereist is, zoals bepaald door Telma en aangegeven op de Website.
 5. Gebruiker: Elke persoon die houder is van een licentie voor het spelen van de Games en/of zich heeft geregistreerd op de Website, inclusief iedere persoon of instantie die een licentie heeft genomen ten behoeve van een andere persoon voor het spelen van de Games.
 6. SUG: Het platform voor S_U+G SERIOUS URBAN GAME(fig)® (merkregistratienummer 0981671), van Telma.
 7. Website: De Website van Telma, www.sug-platform.be en afgeleiden, ontwikkeld en beheerd door Telma.

Algemene informatie

Telma biedt online Diensten en Games aan via het platform voor S_U+G SERIOUS URBAN GAME(fig)® , dat wordt gehost op de Website.

De raadpleging of het gebruik van de Website en gebruik van de Diensten of Games houdt de volledige kennisname en aanvaarding in van de Disclaimer. Indien u verdergaat met het raadplegen van de Website of het gebruik van de Diensten en Games, betekent dit dat u uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard en deze strikt zal naleven. Alle overeenkomsten gesloten tussen Telma en een Gebruiker of Bezoeker worden beheerst door deze Disclaimer.

De informatie die op de Website wordt gepubliceerd, is van algemene en informatieve aard en wordt niet gepubliceerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden. De informatie is evenmin noodzakelijk volledig of up-to-date en omvat geen individuele raadgevingen noch professionele aanbevelingen.

De inhoud van de Website (daarbij inbegrepen de hyperlinks naar andere websites) kan op elk ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.

Gebruiksvoorwaarden

Games en Diensten

Gebruik

De Games worden als dienst aangeboden aan de Gebruikers onder toepassing van deze gebruiksvoorwaarden. Het spelen van een Game is slechts toegelaten indien u beschikt over een geldige licentie, voor deze specifieke Game. Telma kan het aanbod van haar Games wijzigen evenals de inhoud van de Games, ook na het verlenen van een licentie.

Na het bekomen van een geldige licentie kan u een account aanmaken of wordt dit voor u aangemaakt. De toegang tot dit account is strikt persoonlijk en wordt beschermd via een wachtwoord dat u geheim dient te houden. Indien u een account aanmaakt voor een andere persoon maakt u prompt alle relevante account informatie over, die u vervolgens strikt geheim houdt waarbij u afziet van enige persoonlijk gebruik. U bent aansprakelijk voor alle handelingen die gebeuren via uw account. Het gebruik van de Diensten van Telma via uw account houdt geenszins een eigendomsoverdracht in van de Diensten of Games.

De Games en Diensten worden u aangeboden op een ‘zoals het is’ basis, via het internet gebruikmakend van een moderne browser op een gebruikerstoestel, dat al dan niet door Telma wordt aangeleverd (zie hiervoor de toestelvoorwaarden). Telma levert de nodige inspanning om ervoor te zorgen dat de Game tijdens de voorziene gebruiksduur beschikbaar is, zonder dat zij evenwel aansprakelijk zal kunnen worden gesteld voor onderbrekingen in de dienstverlening.

Voorwaarden

Het is algemeen verboden tijdens het spelen van de Games of het gebruik maken van de Diensten om handelingen te stellen die in strijd zijn met de Belgische wetgeving, hiervoor is Telma steeds gerechtigd aangifte te doen bij de relevantie instanties.

In het bijzonder is verboden:

De Gebruiker of Bezoeker is aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van een overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden en de Gebruiker of Bezoeker vrijwaart Telma voor alle aanspraken van derden. Bovendien zal Telma gerechtigd zijn de licentie van de Gebruiker kosteloos te beëindigen, zonder dat haar eigen vorderingen hierdoor vervallen, en om onderhavige accounts te sluiten en/of verwijderen.

Licentie

Om toegang te krijgen tot de Diensten van Telma, voor het spelen van 1 specifieke Game dient een licentie te worden aangeschaft tegen een eenmalige vergoeding, zoals bepaald in de offerte.

Een licentie wordt verschaft voor bepaalde duur, zoals bepaald in de offerte met een maximum van 1 jaar vanaf de dag van aanschaf. De licentie vervalt van rechtswege na het voltooien van de Game, de maximale duurtijd van een Game bedraagt maximaal 1 dag.

Licenties zijn niet overdraagbaar, tenzij voor organisaties waarbij de licenties worden genomen ten behoeve van hun leden die hier limitatief worden opgesomd: verenigingen voor hun leden, onderwijsinstellingen voor haar leerlingen, vennootschappen voor hun medewerkers. Deze organisaties maken zich sterk voor hun leden, ten behoeve van wie de licenties worden genomen, dat zij zich ook rechtsgeldig akkoord zullen verklaren met de bepalingen van deze Disclaimer.

De licentie strekt tot de levering diensten bestaande uit digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, de Gebruiker stemt uitdrukkelijk in met de levering ervan en erkent het feit dat hij zijn herroepingsrecht verliest.

Toestel

Voor het spelen van de Games is een mobiel toestel (smartphone, tablet, etc.) noodzakelijk, dit kan worden aangeleverd door Telma of uw eigen toestel zijn.

Indien het toestel door Telma wordt aangeleverd krijgt u dit toestel kosteloos in bruikleen, voor de duurtijd van de Game met een maximale duurtijd van 1 dag. Telma kan dit toestel evenwel steeds terugvragen gedurende de duurtijd van de bruikleen. Op de Gebruikers rust een resultaatsverbintenis het toestel terug te geven, op de plaats van afgifte van het toestel [OF] de zetel van Telma of enige andere door Telma meegedeelde locatie.

Het toestel wordt ten persoonlijke titel aan één of meerdere Gebruikers te leen gegeven, waarbij elk van hen hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor het behouden en bewaren van het toestel en het uitsluitend te gebruiken voor het spelen van de Games of gebruik maken van de Diensten. In het geval van schade, diefstal of verlies van het toestel zullen de Gebruikers Telma hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. De Gebruikers zullen alle nodige handelingen stellen die Telma noodzakelijk acht, zoals zonder beperking het doen van aangifte van diefstal bij de relevante instanties. Verlies of diefstal van het toestel en schade aan hardware of software van het toestel zal worden verhaald op de Gebruikers. Bij onherstelbare schade kan Telma de aankoopprijs van het toestel verhalen. Het is niet toegelaten tijdens of na de bruikleen op eigen initiatief herstellingen uit te voeren of kosten te maken ten behoeve van het toestel, dan met uitdrukkelijke toestemming van Telma.

Telma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het toestel.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. De website

De Website, Diensten en Games met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, grafische gebruikersinterfaces, presentatie, logo’s, software, broncode, databanken, merken, de maatschappelijke naam van Telma en andere bestanddelen van deze Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Telma of derden. U verbindt zich er uitdrukkelijk toe de intellectuele eigendomsrechten van Telma en/of van derden integraal te respecteren.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Website, Diensten of Games, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Telma. Hetzelfde geldt voor gegevens die niet wordt beschermd door intellectuele rechten, die o.a. kunnen worden verzameld door de techniek van ‘screen scraping’. Door de terbeschikkingstelling en het mogelijke gebruik van de Website wordt door Telma op geen enkele wijze een licentie verschaft.

Telma behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar intellectuele eigendomsrechten te verhinderen en/of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ingevolge deze maatregelen ten laste kan worden gelegd.

Games

Alle materiaal, zoals zonder beperking teksten, opnames, foto’s, video’s, die de Gebruiker verschaft aan Telma, waarop zij intellectuele rechten kunnen laten gelden blijven de exclusieve eigendom van de Gebruiker.

De Gebruiker verleent hierbij aan Telma een royalty-vrije, exclusieve, overdraagbare en wereldwijde licentie op alle materiaal verschaft door de Gebruiker aan Telma, ongeacht of dit materiaal vatbaar is voor een vorm van juridische bescherming, voor de duurtijd van de onderhavige intellectuele rechten of tot de geheime informatie haar geheim karakter verliest in het geval van knowhow, te exploiteren op volgende wijzen:

Deze licentie geldt zodra het materiaal zich bevindt op het toestel aangeleverd door Telma, of op de servers van Telma. De licentie overleeft de duurtijd van de licentie die wordt verschaft aan de Gebruiker voor de duurtijd van de Game, evenals de eventuele beëindigen van het gebruikersaccount ongeacht de toedracht en oorsprong van deze beëindiging.

De Gebruiker doet afstand van zijn recht om zijn naam te zien vermelden bij de exploitatie van het materiaal. De Gebruiker doet afstand van zijn recht om zijn morele rechten in te roepen om tegen wijzigingen van het materiaal in te gaan, tenzij hij het bewijs levert dat de wijzigingen zijn eer of reputatie kunnen aantasten.

Telma treedt als dusdanig op als hosting-dienstverlener in de zin van art. XII.19 van het Wetboek van Economisch Recht en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie of activiteiten van een Gebruiker of Bezoeker. Telma oefent geen gezag of toezicht uit op de Gebruikers of Bezoekers. Indien Telma in kennis wordt gesteld van onwettige activiteiten of informatie zal zij dit materiaal en/of Gebruikersaccount prompt verwijderen en/of de toegang ertoe onmogelijk maken zonder dat zij hiervoor door de Gebruiker of Bezoeker aansprakelijk kan worden gesteld en behoudt zij de mogelijkheid de nodige aangiften te doen. Deze bepaling geldt onverminderd de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden.

Hyperlinks

Het plaatsen van hyperlinks naar de Website dient voorafgaandelijk aan Telma te worden meegedeeld. De hyperlink mag enkel verwijzen naar de homepage van de Website, dat in een nieuw tabblad van de webbrowser wordt geopend.  Deep linking is verboden.

De Website kan eveneens hyperlinks bevatten naar andere websites. Telma kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, de veiligheid of het privacy- en cookiebeleid van een website waarnaar een hyperlink op de Website verwijst.

Het plaatsen van hyperlinks op de Website naar één of meerdere andere websites betekent in geen geval dat er sprake is van een associatie, partnerschip of toetreding met de inrichtingen die deze websites beheren noch van goedkeuring van de inhoud van deze websites. De hyperlinks zijn uitsluitend ter informatie aangebracht. Telma controleert (de inhoud van) deze websites niet.

Zodra Telma met zekerheid kennis heeft van eventuele illegale inhoud op een website waarnaar een hyperlink op de Website verwijst of indien de inhoud niet met het beoogde doel van Telma overeenstemt, zal Telma de hyperlink naar deze website verwijderen. Telma kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het plaatsten van de hyperlink naar de desbetreffende website.

 

Diensten van derden

Telma maakt gebruik van de Google Maps API voor het aanbieden van haar Diensten. Door gebruik te maken van de Google Maps API implementatie aanvaardt u uitdrukkelijk gebonden te zijn door de Servicevoorwaarden van Google. Telma kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele inbreuken of schade die u ondervindt door gebruik te maken van diensten van deze derden.

Aansprakelijkheid

Telma kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse - en gevolgschade die ontstaat uit het gebruik van Website, inclusief Games en Diensten. Door de Website te bezoeken, doet u afstand van elke klacht tegen of ieder verhaal op Telma betreffende het gebruik van de Website, inclusief Games en Diensten. Telma is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten zijn aan een daad van de Bezoeker, Gebruiker of een derde. De aansprakelijkheid van Telma is in ieder geval beperkt tot het bedrag waartoe Telma verzekerd is.

Door de Website te bezoeken aanvaardt u om alle risico's verbonden aan het gebruik van de Website, inclusief Games en Diensten op u te nemen. Zo draagt u zelf het risico op schade aan de computer, de software of de gegevens wanneer deze schade te wijten is aan een virus dat door de Website zou zijn doorgegeven of geactiveerd. Telma kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

U erkent verder het recht van Telma om de toegang tot de Website op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te onderbreken onder meer wegens de volgende redenen, doch zonder daartoe beperkt te zijn: opsporen of onderdrukken van mogelijke gevallen van misbruik en/of fraude, of verhelpen aan technische of operationele functiestoornissen, of in geval van een dwangbevel van een rechtbank wegens vermeende inbreuk op de (intellectuele) rechten van derden of het hebben van daadwerkelijke kennis van dergelijke inbreuk, etc.

Veiligheid & Beschikbaarheid van de Website

Telma zal maatregelen treffen om de veiligheid van de Website te waarborgen naar best vermogen en eigen inzicht, zoals veiligheidsonderzoeken, technieken van codering, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand van de techniek. In geval van een aanval op de Website, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de Website, zal Telma alle wettelijke middelen gebruiken die haar ter beschikking staan om de integriteit van haar Website te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde autoriteiten.

Telma levert redelijke inspanning om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de Website te garanderen, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gesteld voor enige onderbrekingen in de dienstverlening, ongeacht of deze te wijten zijn aan externe factoren dan wel aan haar eigen handelen/stilzitten.

Privacy

 1. Verwerking persoonsgegevens

Telma hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

Door deze Website te raadplegen en/of uw persoonsgegevens mee te delen geeft u uw uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben overeenkomstig de voorwaarden bepaald in deze verklaring.

De meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’). Telma treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking.

Onder "verwerking" wordt verstaan elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen. "Vertrouwelijke verwerking” betekent dat Telma de persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze verwerkt overeenkomstig de in België geldende wettelijke voorschriften, in het bijzonder de Wet van 8 december 1992.

 1. Welke persoonsgegevens

Om gebruik te maken van de Diensten en Games is het noodzakelijk dat u beschikt over een account. Dit kan door uzelf te registeren via de website, of door zich te laten registreren door een derde (bv. een onderwijsinstelling). Indien Telma een contractuele relatie heeft met deze derde zal zij hem opleggen de Wet van 8 december 1992 te respecteren, zoals o.a. het verstrekken van de juiste informatie en het bekomen van de nodige toestemmingen. Telma kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze derde haar verplichtingen niet nakomt.

Volgende gegevens zijn noodzakelijk voor de registratie:

Tijdens het gebruik van de Diensten en Games kunnen volgende soort persoonsgegevens worden verzameld:

Het is mogelijk dat gegevens en/of aanvullende gegevens van u worden verwerkt bij contact tussen uzelf en Telma.

De Website maakt gebruik van de Google Maps API, door als Bezoeker of Gebruiker hiervan gebruik te maken aanvaardt u gebonden te zijn door de bepalingen van de Privacyverklaring van Google. Telma kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele inbreuken of schade die u ondervindt door gebruik te maken van diensten van deze derden.

Voor welke doeleinden

Telma verzamelt de persoonsgegevens die u aan Telma verschaft, en bewaart en bewerkt deze voor één van de volgende doeleinden:

Indien Telma persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een nieuw doeleinde, zal Telma voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

Doorgifte persoonsgegevens

Binnen Telma worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan:

De gegevens kunnen worden doorgegeven of beschikbaar gesteld aan volgende derden:

Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden, tenzij wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben gevraagd. Anonieme gegevens kunnen echter steeds worden doorgeven aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Duur van de bewaring van de gegevens

De ingezamelde gegevens worden in beginsel voor onbepaalde duur door Telma bewaard.

Vertrouwelijkheid en veiligheid

Telma ziet erop toe dat de Website beantwoordt aan regels en veiligheidsmaatregelen die ertoe strekken de persoonsgegevens te beschermen.

Telma zal:

Indien de verwerking aan een verwerker wordt toevertrouwd, zal Telma:

Toegang tot uw persoonsgegevens

 1. Recht tot inzage en verbetering van uw persoonsgegevens

Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u het recht tot inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Hiervoor kan u zich richten tot Telma, Koningin Elisabethlaan 45, 9000 Gent  met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met Telma via het e-mailadres info@ew32.be[a] en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Onverwijld en ten laatste binnen de 45 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek zal Telma u de gevraagde inlichtingen verschaffen.

 1. Recht tot verbetering van uw persoonsgegevens

Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u tevens het recht tot kosteloze verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en onjuist zijn. Hiervoor kan u zich richten tot Telma, Koningin Elisabethlaan 45, 9000 Gent  met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met Telma via het e-mailadres info@ew32.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welke verbeteringen er werden doorgevoerd.

 1. Recht tot verzet tegen een verwerking van uw persoonsgegevens

Op grond van de Wet van 8 december 1992 heeft u tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op directe marketing. Dit kan kosteloos en zonder enige motivatie door zich te richten tot Telma, Koningin Elisabethlaan 45, 9000 Gent  met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met Telma via het e-mailadres info@ew32.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

Anonieme gegevens

Het is Telma toegestaan bij het gebruik van de Website zonder dat u zich registreert of aanmeldt om niet-persoonlijke en anonieme gegevens van de Bezoekers te verzamelen, zoals de naam van uw browser, de internetserviceprovider en andere soortgelijke informatie. Dit zijn gegevens aan de hand waarvan Telma niet kan overgaan tot de identificatie van een individueel persoon, en deze kunnen worden gedeeld met externe instanties voor onder meer statistische doeleinden. Deze gegevens kunnen onder meer door het gebruik van cookies worden verzameld.

Cookies

 Telma streeft ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop cookies op de Website worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo het bezoek aan de Website aangenamer te maken en beter op uw behoeften en voorkeuren af te stemmen. Telma brengt de gegevens die door cookies worden verzameld niet in verband met de persoonsgegevens die op andere wijze worden ingezameld.

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die bij het bezoek van een website op een computer of een mobiel toestel worden geplaatst en vervolgens worden opgeslagen. Cookies helpen Telma om een bezoek aan de Website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uit te voeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van de Website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de Website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals taal) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de Website opnieuw dient in te vullen. Andere cookies laten een analyse van bepaalde informatie toe zoals het aantal bezoeken op een Website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Sessiecookies zijn cookies waarvan de levensduur is beperkt tot de duur van de sessie, dit is tot wanneer de browser wordt afgesloten en de verbinding met de Website afgebroken. Daarnaast bestaan ook permanente cookies.

Volgende cookies kunnen door Telma worden geplaatst:

Naam

Doel

Levensduur

PHPSESSID

Laat toe de huidige sessie bij te houden en opvolgen

Sessie

_ga

Deze cookie van Google Analytics wordt geplaatst voor het opstellen van statische gegevens

Meer informatie: www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

2 jaar

_gat

Deze cookie van Google Analytics wordt geplaatst voor het opstellen van statische gegevens

Meer informatie: www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

10 minuten

Om optimaal van de Website gebruik te kunnen maken, is het aangewezen dat u cookies activeert en/of aanvaardt op uw computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde cookies is Telma niet in staat om een probleemloos bezoek aan de Website te garanderen; de kans bestaat dat het bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van de Website of deze niet (optimaal) kan gebruiken.

Niettemin bent u vrij om via de browserinstellingen cookies te verwijderen of te blokkeren. Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door de browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over de browserinstellingen is te vinden op www.aboutcookies.org of in het "Help"-menu van de internetbrowser.

Indien u cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de Website niet (naar behoren) werken.

Wijzigingen aan de Website en/of de Disclaimer

Telma behoudt zich het recht voor om de Website en de informatie op de Website, zonder voorafgaande mededeling, op elk moment te wijzigen en, tijdelijk dan wel definitief te laten verwijderen. Daarnaast heeft Telma het recht om de bepalingen van de Disclaimer aan te passen, bij te werken of te veranderen.

Het is uw verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat u op de hoogte bent van de meest recente Disclaimer. Na elke wijziging aan deze Disclaimer zal de versie- en datumaanduiding van dit document worden bijgewerkt. Indien u na deze wijziging de Website blijft gebruiken, geeft u daarmee aan dat u uitdrukkelijk instemt met de wijzigingen en deze aanvaardt.

Telma wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortkomen uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de Disclaimer.

Varia

Indien een van de bepalingen van deze Disclaimer nietig zou worden verklaard door een bindende beslissing, dan zal dit geen enkel effect hebben op de overige bepalingen van deze Disclaimer. Telma heeft het recht om zulke bepaling te vervangen door een andere bepaling die, binnen de wettelijke perken,  hetzelfde effect heeft.

Het nalaten van Telma om de strikte naleving van de bepalingen van deze Disclaimer op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

Afwijken van de bepalingen van deze Disclaimer is slechts mogelijke indien dit schriftelijk wordt aanvaard door Telma.

Contact

Indien u na het lezen van deze Disclaimer nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Koningin Elisabethlaan 45, 9000 Gent, tel:  09/329.50.32 of via het e-mailadres info@ew32.be.

Indien u de licentie voor het spelen van een Game van Telma heeft genomen via het internet beschikt u over de mogelijkheid om gebruik te maken van het ODR-platform van de Europese Commissie voor de behandeling van uw klachten en oplossing van geschillen via volgende link: http://ec.europa.eu/odr. Wij vragen u echter steeds eerst met ons contact op te nemen via bovenstaand e-mailadres om het probleem eerst onderling te proberen oplossen.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van persoonsgegevens of het gebruik van cookies kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).

Toepasselijk recht

Door de Website te bezoeken en daardoor deze Disclaimer en de daarin opgenomen voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden, stemt u ermee in dat elke betwisting of vordering met betrekking tot de Website of elk gegeven dat hierin vermeld staat, door het Belgisch recht wordt beheerst en onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van de plaats van de zetel van Telma valt.

 /

© 2016 iFORi BVBA – Alle rechten voorbehouden

[a]IT/CEO:

Dit adres best aanmaken indien het nog niet bestaat, of vervangen door een relevant adres.

Indien jullie hier een email over zouden ontvangen moet je binnen de vooropgestelde termijnen antwoorden. Indien je hierbij vragen hebt, kan je ons uiteraard steeds contacteren.